JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tingsrättens dom

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol huvudförhandling. I ett brottmål är det enbart det som kommit fram vid huvudförhandlingen som ligger till grund för domen.

Efter rättegången går domarna igenom allt som kommit fram och beslutar hur de ska döma. Förutom domarna får bara den som fört protokoll vid rättegången vara närvarande. Efter överläggningen talar rättens ordförande kortfattat om innehållet i domen (avkunnar domen) och förklarar hur den som är missnöjd med domen kan klaga på den.

Ibland avkunnas domen inte vid rättegången utan meddelas först vid ett senare tillfälle. Rättens ordförande talar då om vilken dag och vilket klockslag som domen kommer att meddelas. Den dagen kan man gå till tingsrätten och läsa domen eller ringa dit och få uppgifter om den.

Tingsrätten skickar en kopia av domen till parterna samma dag som den meddelas, eller senast en vecka därefter om domen avkunnats vid rättegången.

Vad innehåller en dom?

Domen innehåller alltid uppgifter om

  • vilken tingsrätt som har dömt
  • datum för domen och var den har meddelats
  • vilka som har varit parter i målet; åklagaren, den tilltalade (den som åtalats för brottet) och målsäganden (om han eller hon har begärt skadestånd). Även ombud, offentlig försvarare och målsägandebiträde anges.
  • domslutet, det vill säga hur tingsrätten har dömt (se nedan)
  • vad som har yrkats i målet (se nedan)
  • domskälen, det vill säga motivering till domslutet (se nedan)
  • motivering till domslutet (domskälen) och vad tingsrätten har kommit fram till som bevisats i målet (se nedan)
  • hur man kan överklaga domen och när detta senast ska ske (Läs mer under menyn "Överklaga till hovrätten").

Domslutet - vilken påföljd blir det?

Domen inleds med en eller flera sidor med domslutet. Där står - förutom tingsrättens och parternas namn - vilka brott den tilltalade dömts för. På samma sida står också vilken påföljd (straff eller motsvarande) som den tilltalade har fått om rätten funnit honom eller henne skyldig.

Om tingsrätten kommit fram till att den tilltalade inte ska dömas för samtliga eller någon av de gärningar som han eller hon har åtalats för, står det under rubriken ”Åtal som den tilltalade frikänns från”. På domens inledande sidor finns även angivet om tingsrätten beslutat något om en tidigare påföljd liksom tingsrättens beslut om skadestånd.

I domslutet finns också alla andra beslut som tingsrätten fattat i samband med domen, till exempel beslut om häktning och om den som dömts (den tilltalade) ska återbetala något av rättegångskostnaderna till staten.

Om det är flera tilltalade i målet finns det en eller flera sidor för varje tilltalad.

Yrkanden - vad begär åklagaren och målsäganden?

Efter sidorna med domslutet finns en redogörelse för yrkandena i målet, till exempel de brott åklagaren påstått att den tilltalade har gjort sig skyldig till och målsägandens anspråk på skadestånd. Åklagarens yrkanden skrivs ofta bara som en hänvisning till stämningsansökan, som då finns som en bilaga till domen.

Domskälen - varför har domarna dömt som de gjort?

Efter yrkandena följer tingsrättens motivering till domslutet. Här redovisas även hur tingsrätten har bedömt bevisningen. Tingsrätten motiverar vanligen också varför den valt den påföljd som den tilltalade har fått.

Ibland kan domskälen vara mycket utförliga. Tingsrätten kan redogöra för vad den tilltalade, målsäganden och eventuella vittnen har berättat under förhandlingen. Om det finns skriftliga bevis, till exempel läkarintyg, kan även dessa vara redovisade.
Senast ändrad: 2017-01-16

Vad innebär domen?

Om du har frågor om innehållet i domen, kontakta den domstol som dömt.

Du som döms till någon påföljd och vill veta vad den innebär kan vända dig till din försvarare eller till tingsrätten. Läs mer under menyn "Följder av brott".

Laga kraft

Om ingen av parterna klagar på domen inom tre veckor kan domslutet inte längre ändras av högre domstol. Detta kallas att domen vunnit laga kraft och innebär att den kan verkställas.