JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tolk

Förhandlingar vid svenska domstolar ska hållas på svenska, men om du inte behärskar det svenska språket har du rätt att få hjälp genom en tolk. Domstolen anlitar tolk vid behov när parter, vittnen eller andra som ska höras inför rätten inte behärskar svenska språket eller är allvarligt hörsel- eller talskadade.

Domstolen avgör om det finns behov av tolk vid en förhandling. Även om alla agerande i förhandlingen behärskar de främmande språk som förekommer under en förhandling måste det som sägs översättas till svenska. Detta är nödvändigt eftersom allmänheten normalt har rätt att närvara vid förhandling. Alla som vill närvara vid en domstolsförhandling ska kunna förstå allt som sägs. Undantag från översättningskravet kan göras för nordiska språk.

Den som anlitas som tolk vid en muntlig förhandling avlägger ed inför rätten. Tolken har till uppgift att översätta allt som sägs vid förhandlingen så ordagrant som möjligt, och har ett ansvar för att frågor och svar inte förvrängs så att de får en annan innebörd än den avsedda. Tolken ska vara opartisk, och får inte tolka en förhandling där han eller hon är släkt med eller på annat sätt står någon av parterna nära, eller har ett eget intresse av den sak som behandlas.

Vem betalar tolken?

Kostnad för tolk betalas av allmänna medel. Det är alltså domstolen som betalar ersättning till tolken.

 
Senast ändrad: 2017-01-16