JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kvalitetsarbete på Södertörns tingsrätt

Bemötande och domskrivning

Sveriges Domstolar har antagit strategier och handlingsplaner för bemötande och domskrivning. Alla som kommer till domstolen ska bli bemötta med respekt och värdighet. De som läser en dom eller beslut ska förstå språket, hitta i texten och begripa domstolens resonemang. Södertörns tingsrätt har sedan 2009 aktivt arbetat med brukarundersökningar och dialogseminarier för att få synpunkter på vårt bemötande och vårt sätt att skriva domar. Resultatet har bl.a. blivit riktlinjer för bra bemötande, domskrivning och skolklassbesök samt tolkpolicy. Vartannat år görs nya undersökningar och vid behov revideras riktlinjerna.

Rapport om kvalitetsarbetet på Södertörns tingsrätt

Man kan ta del av tingsrättens erfarenheter av det systematiska kvalitetsarbetet i en rapport. Där redogörs för det kvalitetsarbete med bl.a. brukarundersökningar som bedrivits vid Södertörns tingsrätt mellan åren 2009 och 2013. Det omfattar såväl olika bemötandefrågor som arbete med att skriva mer begripliga och bättre strukturerade domar. Vidare görs en analys av framgångsfaktorer och hinder som har funnits i arbetet. I ett kapitel redogörs för hur medarbetarna har involverats i kvalitetsarbetet. Avsikten med rapporten är att andra domstolar ska kunna ta hjälp och inspireras av den i sitt eget kvalitetsarbete. 

Ladda ner rapporten

Pågående kvalitetsarbete

Under 2015 och 2016 pågår uppföljning av våra riktlinjer för bemötande och domskrivning med dialogmöten och brukarundersökningar. Dessutom ska vi följa upp vår mediestrategi. Vi arbetar också med att modernisera språket i våra autotexter och mallar. Lathunden med ofta ställda frågor och svar har utökats med information om verkställigheten av domar.

I april 2016 inrättade vi vår domarblogg. Syftet är att sprida information till allmänheten om verksamheten på domstolen men även att kunna göra rättelser av felaktig nyhetsrapportering och göra inlägg i samhällsdebatten. www.domarbloggen.se

Konflikt och Försoning – en ny handläggningsform i vårdnadstvister

Tingsrätten erbjuder i samråd med familjerätterna i vissa stadsdelsnämnder i Stockholm och i Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner parterna i vårdnadstvister att delta i en ny handläggningsordning. Familjerättssekreterare finns med vid de muntliga förhandlingarna för att lyfta fram barnperspektivet och sina erfarenheter av barns reaktioner i separationstvister. Syftet är att parterna med hjälp av ordföranden och familjerättssekreteraren själva ska komma fram till en lösning som uppfyller barnens behov och som blir varaktig. Ordföranden ger sedan familjerättssekreteraren i uppdrag att ha utvidgade samarbetssamtal med föräldrarna, ha samtal med barnet, förskola och skola samt andra som kan ge information om barnets förhållande och behov. Vid nästa sammanträde redovisas uppdraget och med utgångspunkt däri hjälper ordföranden och familjerättssekreteraren parterna att slutligt komma överens. Överenskommelsen kan även innefatta hjälp och stödåtgärder från socialtjänsten till parter och barn efter domen samt uppföljning efter en tid.  

Information om Konflikt och Försoning.

 Flödesschema information om Konflikt och FörsoningFör mer information om tingsrättens kvalitetsarbete kontakta Britt Björneke på tel. 08 561 662 67 eller britt.bjorneke@dom.se

 

 
Senast ändrad: 2016-02-09